Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

 

Studio Wouw
Turnhoutseweg 22 N
5541 NX Reusel
KvK 17254352
Versie mei 2018

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Offerte: alle aanbiedingen van Studio Wouw aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te  gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf: Studio Wouw, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaarmaken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)

Artikel 2. Toepassing

1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voorzover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

1.
Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
2.
Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door(onvoorziene) verandering in de opdracht, werkzaamheden of prijsstijging. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

1.
Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
2.
Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
3.
Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1.
Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
2.
Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
3.
In geval van een newbornshoot of andere fotosesies met (kleine) kinderen, blijven de aanwezige (groot)ouders of voogd verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen.
4.
Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl.
5.
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 6. Levering

1.
Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2.
Tenzij anders overeengekomen worden fotobestanden 10 werkdagen na betaling geleverd.
3.
Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever gecommuniceerd.
4.
Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
5.
Fotobestanden blijven slechts 2 jaar bij fotograaf in bewaring. Na deze termijn zal fotograaf de fotobestanden verwijderen.

Artikel 7. Vergoeding

1.
Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
2.
Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke  vergoeding voor het geleverde.
3.
Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
4.
De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
5.
Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

1.
Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Bij het ophalen van goederen en direct na een shoot dient de factuur direct te worden voldaan. Dit is mogelijk via pin of contant.
2.
Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 9. Annulering en opschorting

1.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2.
Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3.
Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4.
Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf het bedrag van de overeengekomen fotosessie in rekening.
5.
In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, althans de opdracht opschorten.
6.
Opschorting van de opdracht kan de termijn van 12 maanden niet overschrijden. Na deze termijn kan de opdracht ontbonden worden of kan de opdracht aan prijsstijging onderhevig zijn.
7.
Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
8.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 10. Klachten

1.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
2.
Klachten met betrekking tot de geleverde producten dienen zo snel mogelijk na ontvangst en uiterlijk binnen 5 dagen schriftelijk bij fotograaf gemeld te worden. Beschadigde producten en verpakkingsmateriaal dient tot aan de behandeling bewaard te blijven door en bij opdrachtgever.
3.
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Auteursrecht

1.
Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
2.
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.
3.
Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, websites van derden, tijdschriftartikelen, exposities, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, sample producten en wedstrijden.
4.
Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
5.
Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
6.
Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25
Aw in acht te nemen.
7.
Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
8.
Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
9.
Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
10.Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 12. Portretrecht

1.
Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, zoals genoemd in artikel 11 lid 3 van deze voorwaarden.
2.
Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
3.
In geval van publicatie in drukwerk van derden, waaronder kranten en tijdschriften en bij verkoop van de foto’s, zal fotograaf voorafgaand toestemming vragen aan geportretteerden.
4.
Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf bekend gemaakt te worden. Dit word ten tijde van de shoot altijd besproken.
5.
Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
3.
De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1.
Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.
Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

Artikel 15. Overige bepalingen

1.
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of  vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2.
Op alle rechtsverhoudingen tussen Studio Wouw en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Privacyverklaring:

Studio Wouw, gevestigd aan Turnhoutseweg 22 N, 5541 NX te Reusel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Studio Wouw
Turnhoutseweg 22
5541 NX Reusel
06 466 07 006
www.studiowouw.nl
welkom@studiowouw.nl

Persoonsgegevens die Studio Wouw verwerkt
Studio Wouw verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruikt wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak.

Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die StudioWouw verwerkt
StudioWouw heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via welkom@studiowouw.nl , dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Studio Wouw persoonsgegevens verwerkt
Studio Wouw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om telefonisch, per e-mail, facebook of sms contact te hebben over mijn dienstverlening
– Om reportages te kunnen doen of om fotoproducten te kunnen leveren
– Om jouw betaling af te kunnen handelen

Hoe lang Studio Wouw persoonsgegevens bewaart
– Contactgegevens: Studio Wouw bewaart je contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor administratieve doeleinden is dit 90 dagen na beëindiging van de samenwerking.
– In jouw opdracht gemaakte foto’s: indien je toestemming geeft om foto’s te delen op www.studiowouw.nl en/of social media en/of gedrukte media, bewaar ik de foto’s totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig. Indien je geen toestemming geeft om foto’s te delen, bewaar ik foto’s 2 jaar. Zolang ik je foto’s bewaar, kun je deze bij mij nabestellen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Studio Wouw verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. StudioWouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die StudioWouw gebruikt
Studio Wouw gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Studiowouw gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Studiowouw hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door StudioWouw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@studiowouw.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Studio Wouw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Studio Wouw persoonsgegevens beveiligt
StudioWouw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via welkom@studiowouw.nl

Reacties zijn gesloten.